Vítajte na stránke Marsella - Kozmetika - Masáže - Formovanie postavy v Bratislave.

Ochrana osobných údajov


Politika súborov ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Tieto zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie opisujú zásady spracovávania osobných údajov a používania súborov súborov cookie prostredníctvom online obchodu https://www.marsella.sk

Názov spoločnosti: MH študio s.r.o.

Sídlo firmy: Rybničná 10194/61A, 83107 Bratislava-Vajnory

Identifikačné údaje:
IČO: 51821524
DIČ: 2120808162

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.130185/B
je prevádzkovateľom webstránky www.marsella.sk .

1. Definícia

Na účely tejto zásady ochrany osobných údajov majú nižšie uvedené výrazy tento význam:

Administrátor – Spoločnosť MH štúdio s.r.o so sídlom Rybničná 10194/61A,83107 Bratislava-Vajnory zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.130185/B, Web – online k dispozícii na adrese: https://www.marsella.sk Používateľ – každý subjekt používajúci web.

2. Osobné údaje

Užívateľ môže administrátorovi poskytnúť osobné údaje prostredníctvom formulárov dostupných v webe, t. j.
Formulára na:
– objednanie služieb vo W-shope
– objednanie poukazu
– rezervácie
– aktiváciu vernostnej karty

Administrátor je správca osobných údajov používateľa:

a) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

b) Spravuje informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č.18/2018 z. o ochrane osobných údajov.

c) V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári spoločonosti MH štúdio s.r.o so sídlom Rybničná 10194/61A,83107 Bratislava-Vajnory zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.130185/B.

Osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v W-shope www.marsella.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie www.marsella.sk stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@marsella.sk

d) Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vo formulári spoločonosti MH štúdio s.r.o so sídlom Rybničná 10194/61A,83107 Bratislava-Vajnory zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.130185/B. Vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou MH štúdio s.r.o.

Osobné údaje poskytnuté používateľom správcovi v rámci formulára na vytvorenie účtu sa spracúvajú za účelom vytvorenia zálohovej faktúry pri objednávkevo W-shope.
Osobné údaje poskytnuté používateľom správcovi v rámci objednávkového formulára sú spracované na účely spracovania objednávky.
Osobné údaje poskytnuté používateľom správcovi v rámci formulára odberu newsletteru sú spracované za účelom zaslania informačného newsletteru používateľovi.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a je potrebné na vytvorenie účtu, objednávky alebo k odberu newsletteru. Zakliknutím políčka „newsletter“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov udeľujete MH štúdio s.r.o svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo formou SMS.
Administrátor zaručuje dôvernosť všetkých osobných údajov poskytnutých správcovi.
Osobné údaje sa zhromažďujú s náležitou starostlivosťou, sú primerane chránené pred prístupom neoprávnených osôb a spracovávajú sa v súlade s podmienkami podrobne špecifikovanými v zmysle nariadenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Užívateľ má práva uvedené v právnych predpisoch uvedených v článku 5 vrátane najmä práva na:

a) prístup k jeho osobným údajom,

b) podať žiadosť doplnenie, aktualizáciu, opravu alebo dočasné alebo trvalé zablokovanie alebo vymazanie údajov, ak sú údaje neúplné, zastarané alebo nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore s činom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.

3. Súbory cookie

Administrátor používa súbory cookie, t. j. malé textové informácie uložené na konečnom zariadení používateľa (napríklad počítač, tablet alebo smartphone).
Cookies môžu byť prečítané informačným a komunikačným systémom správcu.
Administrátor uchováva súbory cookie na konečnom zariadení používateľa a následne získa prístup k informáciám, ktoré sú v nich obsiahnuté, na štatistické a marketingové (remarketingové) účely a na zabezpečenie správneho fungovania Obchodu.
Správca týmto informuje používateľa, že je možné konfigurovať internetový prehliadač spôsobom, ktorý zabráni ukladaniu súborov cookie na konečnom zariadení používateľa. V takejto situácii používateľ môže nájsť nejaké problémy s používaním obchodu.
Administrátor týmto označuje, že súbory súborov cookie môžu byť používateľom odstránené po ich uložení správcom prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača, programov určených na tento účel alebo použitia vhodných nástrojov dostupných v operačnom systéme, ktorý používa užívateľ.

4. Serverové protokoly

Používanie obchodu je spojené s odosielaním žiadostí na server, na ktorom je obchod uložený.
Každá žiadosť smerujúca na server sa uloží do denníka servera. Záznamy zahŕňajú napr. adresu IP používateľa, dátum a čas servera alebo informácie o internetovom prehliadači alebo o operačnom systéme používanom používateľom.
Denníky sa ukladajú a ukladajú na serveri.
Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami používajúcimi Obchod a nepoužívajú sa na identifikáciu Používateľa. Logy serverov sú výhradne podkladovým materiálom používaným pre správu obchodu a ich obsah nie je sprístupnený iným osobám, ako sú osoby oprávnené spravovať server.